Document

  รายงานเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ อำเภอ ทั้งหมด ตามระยะเวลา
ACD 3-3-1
ไม่ตามระยะเวลา
ACD 3-3-1
ไม่ดำเนินการ
{{$index+1}} {{t.ampname}}
{{t.totalcase |number}}
{{t.statuscaseok |number}}
{{t.statuscasenonetime |number}}
{{t.statuscasenojob |number}}
รวม
{{totalcase |number}}
{{statuscaseok |number}}
{{statuscasenonetime |number}}
{{statuscasenojob |number}}
 อำเภอ{{ampevent}}
ลำดับ สถานบริการ ทั้งหมด ตามระยะเวลา
ACD 3-3-1
ไม่ตามระยะเวลา
ACD 3-3-1
ไม่ดำเนินการ
{{$index+1}} {{h.off_name}}
{{h.totalcase |number}}
{{h.statuscaseok |number}}
{{h.statuscasenonetime |number}}
{{h.statuscasenojob |number}}
รวม
{{casehos |number}}
{{caseokhos |number}}
{{casenonetimehos |number}}
{{casenojobhos |number}}